Käyttöehdot

Käyttämällä Starbox-palvelua (”Palvelu”) hyväksyt tässä esitellyt käyttöehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Palvelun kustantajalla Kaakon Viestintä Oy:llä (”Palveluntarjoaja”) on oikeus muokata ehtoja ja muuttaa niiden sisältöä päivittämällä näitä käyttöehtoja ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja tai niihin kulloinkin tehtäviä päivityksiä, sinun tulee pidättyä Palvelun käytöstä.

Palvelu on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti Suomessa. Näihin ehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, rajoitetun, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelun käyttäjät ja sisällöntuottajat vastaavat Palveluun tuottamastaan sisällöstä. Palvelussa julkaistava sisältö ei saa loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeuksia, yksityisyyden suojaa eikä hyvää verkkotapaa. Mikäli käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videoaineistoa, käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Käyttäjä on siten itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä aineiston, taikka aineiston kuvannut tai sen luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet käyttäjälle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden) aineistoon. Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Palveluntarjoajat ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla, mukaan lukien kaupallisesti. Kuvan tai videon lähettäneen käyttäjän tulee kysyttäessä pystyä esittämään kyseiset suostumukset. Alaikäisten osalta käyttäjän tulee pyydettäessä esittää huoltajan suostumus. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan aineistoa yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Muuta kuin Palveluun itse lähettämäänsä aineistoa käyttäjä saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedoston tietokoneelle sekä levittää edelleen muissa sähköisissä palveluissa ainoastaan ei-kaupallisessa ja henkilökohtaisessa tarkoituksessa, omalla vastuullaan ja soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää verkkotapaa noudattaen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin sähköisiin julkaisuihin kaupallisessa tarkoituksessa.

Palvelun sisällön muu kuin edellä todettu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Palvelun sisältämää aineistoa tai tietoja ei tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta lukijan tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien seurauksista. Palveluntarjoaja ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua Palvelun käyttöön liittyen.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan korkeatasoisen Palvelun, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä, oikeellisuutta tai toimintavarmuutta eikä vastaa Palvelun käyttökatkoista tai häiriöistä käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palvelun visuaalinen ilme, logot ja muut tunnukset sekä muu Palveluntarjoajan Palvelussa julkaisema aineisto, kuten kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet, ovat Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta saatavasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa Palveluun lisättyjen linkkien kautta saatavana olevien sivujen tai julkaisujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelussa olevien keskustelujen tai muun vastaavan käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa käyttäjän lähettämä aineisto sen ollessa lain tai hyvän tapojen vastaista tai muista perustelluista syistä, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Lähettämällä tai tuottamalla aineistoa Palveluun käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle oikeuden käyttää, muokata ja julkaista aineistoa jakelutavasta ja -alustasta riippumatta, sekä oikeuden luovuttaa em. oikeutensa edelleen. Palveluntarjoaja julkaisee vastaanottamaansa aineistoa tekijän moraalisia oikeuksia loukkaamatta. Aineiston lähettäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen osapuolen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia. Aineisto ei saa niin ikään olla lainvastaista tai loukkaavaa; aineiston lähettäjä vastaa kaikista kustannuksista, joita Palveluntarjoajalle aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta julkaista, säilyttää, kopioida tai palauttaa lähettäjälle vastaanottamaansa sisältöä. Lähettäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Palveluntarjoajaa kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Palveluntarjoajan mediatilasta vastaa ja asiakasyhteyksiä hoitaa Palveluntarjoajan oma mediamyynti.

Mikäli Palvelu sisältää kaupallista yhteistyötä käsittäviä palstoja tai osioita, nämä on merkitty tunnuksella ”Mainos”. Tällaisia kaupallisia palstoja tai osioita saattavat koskea erilliset, nimenomaisesti kyseisen palstan käyttöä koskevat lisäehdot. Käyttäjä sitoutuu näiden käyttöehtojen lisäksi noudattamaan kunkin palstan tai osion yhteydessä mainittuja lisäehtoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa käyttäjän pääsy Palveluun sekä oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai niiden nojalla annettuja muita ehtoja ja sääntöjä. Palveluntarjoaja kehittää digitaalisia palvelujaan jatkuvasti, ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.

Muut ehdot

Nämä ehdot eivät rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia Palveluntarjoajan ja käyttäjän oikeuksia tai velvollisuuksia.

Päätelaitteesta riippumatta Palvelussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen sekä niihin liittyvän julkaisijan rekisteriselosteen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Palvelun rekisteriseloste on luettavissa osoitteesta starbox.fi.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät käyttäjätiedot Länsi-Savo-konsernin sisäisesti sekä liiketoimintansa jatkajalle yrityskaupan tai toimintojensa ulkoistuksen yhteydessä.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan asemassa oleva käyttäjä voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.