CV eli näillä pelimerkeillä haen työtä

CV eli ansioluettelo eli (työ)omaelämäkerta lyhykäisyydessään. Kuka olen, mistä tulen ja mihin olen menossa. Valtavirrat ja sivuloikat. Muotoiluja on monia ja kikkailulla voi yrittää paikata sisällöllisiä puutteita. Tyhjää voi myös yrittää täyttää työhakemuksen korulauseilla ja retorisilla vedoilla. Itse luotan perinteiseen muotoiluun ja asiasisältöön, eiköhän noita rivejä ole jo riittäväksi itsessään. Mitä silti puuttuu ja mistähän sen saisi?

ANSIOLUETTELO

HENKIÖTIEDOT

Anne-Mari Kristiina Ollikainen (os. Vallius)

Syntymäaika ja –paikka 28.03.1976, Suomenniemi

KOULUTUS

Ylioppilas, Savitaipaleen lukio 03.06.1995

Kasvatustieteen maisteri, Jyväskylän yliopisto 24.10.2003

Pääaine kasvatustiede (200 op). Sivuaineet yhteiskuntapolitiikka (perus- ja aineopinnot suoritettu, syventävät menossa 75 op), naistutkimus (50 op), aikuiskasvatus (27 op), erityispedagogiikka (27 op) ja psykologia (25 op). Lisäksi valtio-opin, sosiaalityön, teologian ja kolmas sektori -kokonaisuuden opintoja.

Opettajan pedagogiset opinnot, Jyväskylän yliopisto, (60 op) 2.9.2012 - 08.05.2013

Kasvatustieteen jatko-opinto-oikeus, 2009 -(kesken 2014), Jyväskylän yliopisto

Tutkimussuunnitelma: Väitöskirjatutkimuksen ”Muutos biografisen oppimisen mahdollisuutena?” teoreettinen ydin rakentuu Mezirowin merkityksellisten oppimiskokemusten (merkitysperspektiivin muutos) sekä Alheitin ja Dausienin biografisen oppimisen ympärille. Tarkastelen elämänkulun muutostilanteita säröinä, jotka kyseenalaistavat elämän jatkuvuuden ja pysyvyyden kokemuksia ja siten vaikuttavat yksilöiden identiteettiin ja toimijuuteen. Vai vaikuttavatko? Tutkimusaineistona on 435 ”Elämänmuutos”-kirjoituskilpailun omaelämänkertaa. Aineiston laajuuden vuoksi hyödynnän sisällönanalyysiin pohjautuvassa tutkimuksessani myös tilastollisia tutkimusmenetelmiä.

Toivottavasti aika antaa jonain päivänä myöten opintojen jatkamiselle.

Opintopisteitä yhteensä 473.
 

MUU KOULUTUS

Toimintakonseptin osallistava kehittäminen/ Muutoslaboratorio, Verve Consulting, 23.09.2008 – 20.03.2009

Toimintakonseptin kehitys, ekspansiivisten oppimistekojen mahdollistaminen ja ohjaaminen, muutoslaboratorioprosessin suunnittelu ja oppimistoiminnan ohjaaminen käytännössä. Kehittävä työntutkimus.

Eettiset kysymykset työhallinnon toiminnassa, Työvoimaopisto, Jyväskylä, 02.04.2005 – 08.06.2005

Opiskelun tavoitteena oli oppia tunnistamaan ja käymään keskustelua työhallinnon toimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä, jotka koskevat suhtautumista omaan itseen, asiakkaaseen, työtovereihin ja koko työyhteisöön.

Kasvatus- ja sosiaalialan linja, Valkealan kristillinen kansanopisto, 28.08.1995 – 16.05.1996

Kasvatustiede, erityispedagogiikka ja sosiaalipolitiikka. Harrastekerho erityislinjan opiskelijoille koko lukuvuoden ajan (peruskoulun mukautettu oppimäärä ja lievästi kehitysvammaisia nuoria). Harjoittelu seurakunnan päiväkerhossa 10h.

 

KURSSIT

Hygieniapassi 11/2014

ATLAS.ti laadullisen aineiston analyysin apuna, Jyväskylän yliopisto, 12.05.2014

Webropol-käyttäjäkoulutus, Webropol Oy, Helsinki, kevät 2008

Internetin välityksellä toimiva kysely- ja tiedonkeruusovellutus, jonka avulla on mahdollista kerätä monipuolisesti tietoa tutkimus- ja selvityskäyttöön niin asiakkailta, henkilöstöltä kuin erilaisilta sidosryhmiltäkin.

Onnistu projektissa -projektityön koulutus, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki 22.-23.10.2007

Toimintasuunnitelman tekeminen ja tarkastaminen rahoitusta vastaavaksi, kehittämishankkeen käynnistäminen ja raportointi, projektin organisointi ja hallinta, projektin elinkaari ja välitavoitteet, kriittiset kohdat ja riskien analysointi, epävarmuuden hallinta sekä arvioinnin lähtökohdat ja arviointisuunnitelman tekeminen.

Palvelevan puhelimen päivystäjän peruskurssi, Keski-Suomen ev.lut.srk., Jyväskylä, 31.10.2001

Palvelevan puhelimen keskustelun periaatteet, ihminen kriisissä, itsemurha- ja seksuaalikysymykset, yksinäisyys, uskonnollisuus, psyykkinen sairaus, avioliitto- ja ihmissuhdeongelmat sekä toistuvasti soittavien auttaminen.

Tukihenkilötoiminnan peruskurssi, Suomen Mielenterveysseura, Jyväskylä, 31.10.2000

Lasten ja nuorten puhelimen päivystäjän peruskurssi, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Jyväskylä, 20.01.1999 – 31.01.1999

Ongelmanratkaisutaidot, ihminen kriisissä, seksuaalisuus ja itsetuhokäyttäytyminen.

Kurssien lisäksi olen toiminut vapaaehtoisena päivystäjänä seurakunnan palvelevassa puhelimessa sekä lasten ja nuorten puhelimessa, molemmat Jyväskylässä.

 

TYÖKOKEMUS

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Järvi-Suomen piiri, Mikkelin vapaaehtoiskeskus 01.02.2016 – 31.12.2016

Koordinaattori, perhekummitoiminta

Perhekummitoiminta Etelä-Savon alueella (vapaaehtoisten rekrytointi; vapaaehtoisten koulutus, perehdytys ja toiminnan ohjaus; perhekummia tarvitsevien perheiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö)

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Järvi-Suomen piiri, Mikkelin vapaaehtoiskeskus 01.10.2014 – 31.1.2016

Perhe- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Etelä-Savon alueella sijaitsevien yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö, perhekummitoiminta (vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja toiminnanohjaukset), kylämummi- ja vaaritoiminta (vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys ja toiminnanohjaukset), vuoden 2015 alusta lukumummitoiminta, Hyvä Joulumieli -yhteyshenkilö Etelä-Savon alueella, verkostoyhteistyö (perhetyö, varhaiskasvatus, vapaaehtoistyö, monikulttuurisuus, oppilaitokset).

Etelä-Savon TE-toimisto, Mikkeli 10.04.2014 - 08.10.2014

Työnsuunnittelija, 2 palvelulinja

Ajanvarauksella tapahtuva asiakastyö niiden työttömien työnhakijoiden eteenpäinviemiseksi, joilla on koulutukseen liittyviä tarpeita (opso, typo ja omaehtoinen koulutus) sekä ne asiakkaat, joiden työllistymistä voidaan osaamisen päivittämisen näkökulmasta tukea työkokeilun ja palkkatuetun työn avulla.

Suomen kielen alkeet 3 ja 5, Mikkelin kansalaisopisto 9.9.2013 – 4.12.2013

Suomen kielen opettaja

Suomen kielen alkeiden opettajan tehtävät Mikkelin kansalaisopistossa syyskaudella 2013 (8 opetustuntia/viikko). Opiskelijoina maahanmuuttajia.

Vartti-hanke, Työllisyyspalvelut, Mikkelin kaupunki 11.10.2010 – 31.12.2013

Projektiasiantuntija

Mikkelin kaupungin työpajatoiminnan kehittämishanke. Työpajan palveluprosessin ja asiakasohjauksen kehittäminen sekä työ- ja yksilövalmentajien tehtävänkuvien suunnittelu yhteistyössä työpajan henkilöstön kanssa. VAT-valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmän käyttöönotto.

Tuetun työllistymisen nykykäytännöt sekä MOVE- ja Askel-hankkeet, Vates-säätiö, Helsinki 21.08.2006 – 02.07.2010

Projektisuunnittelija ja tutkija-projektisuunnittelija

Kolme vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymispalveluja koskevaa selvitystä (aineiston keruu, analysointi ja tulosten raportointi). Selvitystöiden pohjalta kirjoitetut raportit julkaistu Vates-säätiön julkaisusarjassa. Luennointi ja koulutus hankkeiden aihepiiriin liittyen sekä hankkeiden arviointiin liittyvä suunnittelu ja toteutus.

"Työssään Anne-Mari on jatkuvasti kehittänyt omaa asiantuntijuuttaan sekä osoittanut kiitettävää aktiivisuutta ja luovuutta sekä kykyä nostaa kehittämistyöhön esiin uusia näkökulmia. Hänen työstämiin julkaisuihin saatiin ulkoiselta arviointiryhmältä paljon hyvää palautetta. Julkaisut ovat saaneet runsaasti huomiota toimialan keskusteluissa."

Valmennustiimi Eximia, Helsinki keväät 2007 ja 2009

Kasvatustieteen opettaja

Kasvatustieteen opettajan tehtävät yliopistoon valmentavalla kurssilla. Ennakkomateriaalipaketin laatiminen.

"Kurssilaiset ovat pitäneet Anne-Maria erittäin asiantuntevana, todella kannustavana ja innostavana sekä erinomaisesti asiansa osaavana opettajana, joka on käynyt ilmi mm. erittäin positiivisten kurssipalautteiden muodossa. Opettajaa on kiitetty erityisesti siitä, että hän osaa opettaa asiat selkeästi, innostavasti ja ymmärrettävästi sekä lähestyy asioita monipuolisin, käytännönläheisin esimerkein ja on asialleen omistautunut, itse asiasta innostunut ja on kertakaikkisen loistava opettaja."

Huippuvalmenus, Helsinki kevät 2006

Kasvatustieteen ja aineistovalmennuksen opettaja

Kasvatustieteen opettajan tehtävät yliopistoon valmentavalla kurssilla. Yleisen aineistokoevalmentajan opetustehtävät. Ennakkomateriaalipaketin laatiminen.

"Anne-Mari Ollikainen on vastannut tehtävänsä asettamiin yleisiin haasteisiin ja tilannekohtaisiin erityishaasteisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla. Hänen kurssilaisilta ja kollegoiltaan saama palaute on ollut poikkeuksetta erittäin hyvää. Hänen kykynsä yhdistää vaikeiden asioiden konkretisoiminen, eteenpäin kannustava innostaminen ja laajojen asiasisältöjen esittäminen on erityisen korkealaatuinen. Työntekijänä Ollikainen on oma-aloitteinen, luotettava, tunnollinen ja joustava. Hänen työskentelytapansa on järjestelmällinen, huolellinen ja muut työntekijät huomioon ottava. Edellä esitetyn johdosta suosittelen mielelläni Anne-Mari Ollikaista kaikkiin vaativiin aikuisten parissa tehtäviin opetus- ja koultustehtäviin."  (työtodistuksen kirjoittaja kasvatustieteen tohtori, teologian maisteri)

Helsingin työvoiman palvelukeskus, Helsinki 01.06.2004 – 20.08.2006

Työvoimaohjaaja

Moniammatillinen asikastyö pitkäaikaistyöttömien (päihde- ja mielenterveysongelmat, asunnottomat) parissa, verkosto- ja kouluttaja/valmentajayhteistyö. Työnhakuryhmän ohjaajana toimiminen.

Työvalmennussäätiö Avitus, Jämsä 10.03.2003 – 31.05.2004

Projektityöntekijä

Työnhakija-asiakkaiden ohjaus (työnhaku, tietokoneen käyttö), työnetsintä sekä ryhmänohjaustehtävät.

Kasvatustieteen laitos, Jyväskylän yliopisto 02.04.2002 – 01.07.2002

Tutkimusharjoittelija

Tutkimusharjoittelijan työtehtävät nuorten ammatillista kiinnittymistä käsitelevässä tutkimustyössä.

Kangas-Jalo, Jyväskylä 13.08.2001 – 28.03.2002

Kangaskaupan myyjä

Monipuoliset kangaskaupan työtehtävät.

Kulutustutkimus/ Marketig Radar Ltd, Jyväskylä 10.10.2000 – 31.08.2001

Haastattelija

Erilaiset kulutuskäyttäytymistä käsittelevät haastattelutehtävät.

HF-siivous, Jyväskylä 07.07.1999 – 18.09.2000

Siivooja

Elintarvikesiivoojan työtehtävät automarketissa.

Rantakylän päiväkoti, Mikkelin maalaiskunta 09.08.1997 – 20.05.1998

Päiväkotiapulainen

Askartelutehtävien valmistelu ja lapsiryhmässä apukäsinä toimiminen.

Liukkolan ala-aste, Mikkelin maalaiskunta 16.09.1996 – 30.05.1997

Kouluavustaja

Tuntien valmistelu sekä yksilö- ja ryhmäohjaus.

 

YRITYSTOIMINTA

EduStory 28.10.2015 lähtien (toiminimi): koulutus- ja valmennuspalvelut

Hankintasopimus (puitesopimus) sosiaali- ja terveysalan opetus- ja asiantuntijapalveluista ajalle 1.1.2016-31.12.2017 (2 vuoden jatko-optio) Etelä- Savon Koulutus Oy:n kanssa.

SokeriStory 05.04.2016 lähtien (aputoiminimi): leipomotuotteiden valmistus ja myynti

Työnäytteet osoitteessa http://sokeristory.blogspot.fi tai Facebookissa SokeriStory https://www.facebook.com/SokeriStory

 

KIELITAITO

Englanti hyvä

Ruotsi tyydyttävä

 

JULKAISTUT RAPORTIT

Marginaalista maailmalle. Työllistymispalvelut oppimisympäristönä. Helsinki: Vates-säätiö 2009.

Marginaalin marginaali? Vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt työllistymispalveluiden reunoilla. Helsinki: Vates-säätiö, 2008.

Viktor Savtshenko Stakesista (nyk. THL) kommentoi julkaisua: Raportissa osoitetaan, kuinka yritysmaailmasta kopioidut konseptit ja paradigmat istutetaan kritiikittömästi julkisten palveluiden tuottamiseen. Julkisia palveluita ulkoistetaan ja yksityistetään. Otetaan käyttöön tilaaja-tuottaja – malli, jossa sekä tilaaja että tuottaja ovat epävarmoja roolistaan ja toimintaympäristönsä kehityksestä. Tässä prosessissa asiakas (palveluiden käyttäjäasiakas) jää helposti toisarvoiseen asemaan… Kaiken kaikkiaan pidän tätä raporttia yhtenä mielenkiintoisimmista, mitä tällä saralla on viime vuosina julkaistu.

Yksi työllistynyt vastaa kahtakymmentä keinua. Työhönvalmennuksen haasteet, mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Helsinki: Vates-säätiö, 2008.

 

JULKAISTUT ARTIKKELIT

Korvaako takuu pitkittyneen työttömyyden? Teoksessa A. Gretschel, K. Paakkunainen, A-M. Souto & L. Suurpää (toim.) Nuorisotakuun arki ja politiikka. 2014. Nuorisotutkimusseuran/ Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 150, sarja Liike. Verkkoversio osoitteessa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/nuorisotakuun_arki_ja_politiikka.pdf (28.4.2014), s. 63-65.

Itsetarkoitukselliset työllistymispalvelut? 6/2008 Yhteiskuntapolitiikka/Stakes

Kun mikään ei riitä – pitääkö työhönvalmentajan olla sosiaalityöntekijä, pappi ja hyvä tyyppi? 8/2008 Dialogi/Stakes

Elinkautinen valmentautuminen ja työhönvalmennus 2/2008 Työpoliittinen Aikakauskirja/TEM

Projektitoiminnan ihanteellisuuden tuolla puolen 7/2005, Dialogi/Stakes

Tutkielma perheväkivallasta ja äitiydestä: Toisille lapsi on tärkein – toisille mies 1/2004 Dialogi/Stakes

Perheväkivaltaa kokeneiden naisten sitoutuminen äitiyteen 3/2004, Esikko/Ensi- ja turvakotien liitto ry

 

ABSTRAKTIT JA TYÖRYHMÄALUSTUKSET

Itsetarkoitukselliset työllistymispalvelut? Abstrakti ja työryhmäalustus Sosiaalipolitiikan päivillä Rovaniemellä 2008

Itsetarkoitukselliset työllistymispalvelut? Abstrakti ja työryhmäalustus Työelämän tutkimuspäivillä Tampereella 2008

 

HARRASTUKSET

Elämänlaajuinen oppiminen ja kädentaidot.

 

 

Etelä-Savolaista elämänmenoa eri tavoin sivuava ja sivaltava blogi osoitteessa http://starbox.fi/whenthestorybegins

 

Mikkelissä 19.01.2017

Anne-Mari Ollikainen