The One with The Soulmates

Rakkaus. Intohimo. Epätietoisuus. Toisen läsnäolo, vaikkei hän olisikaan vierelläsi. Anteeksiantaminen. Luovuttaminen. Viha, raivo, itsekkyys, epäitsekkyys. Mitä he ikinä tekevätkään, rakastat heitä yhä. He eivät aina pysy rinnallasi, eivät koko elämääsi. Joskus he ovat läpikulkumatkalla, joskus he tulevat jäädäkseen. Joskus vain aika ja paikka on väärä. Joskus emme ole itse valmiita. Joskus toinen ei ole valmis. Voiko ihminen koskaan olla valmis?

Love. Passion. Uncertainty. Another's presence, even he or she wouldn't be next to you. Forgiving. Extradition. Hate, anger, selfishness, altruism. What ever they will do, you still love them. They won't be next to you of your whole life. Sometimes they're only passing by, sometimes they will come and stay. Sometimes the time and place is wrong. Sometimes we are not ready. Sometimes the other person isn't ready. Can person ever be ready?

***

Joskus tapaamme elämässämme henkilön, jonka kanssa olemme syvästi yhteydessä. Jota rakastamme,huolimatta siitä että he tekevät virheitä. Annamme anteeksi, ja ymmärrämme heidän haluja ja tarkoitusta. Sielunkumppanuus voi pitää sisällään tuskaa ja luovuttamista sekä luopumista. Voit luottaa että he ovat täysin rehellisiä. He eivät välttämättä täydennä sinua, mutta saavat sinut oppimaan uutta itsestäsi ja saavat hyvät puolesi esille. He vaikuttavat tutuilta, aivan kuten olisit kohdannut ja tuntenut heidät aina. Voi olla, että sielunkumppani ei tule olemaan aina rinnallasi ja joskus sinun on päästettävä irti.

Sometimes in our life we meet this person, with who we are deeply connected. Who we love, even they would make mistakes. We forgive them, and understand their needs and meaning. Being soulmates can include pain and giving up, letting go. You can trust that they're are honest with you. They don't necessarily fill you, but makes you to learn new about yourself, and makes you to see your good sides. They seem familiar, like you have met them before and known them forever. It can be, that the soulmate won't be next to you forever, and sometimes you have to let go.

***

Mitä se sitten on? Se on sitä kun yhteyttä on vaikea kuvailla. Aina sielunkumppanin kanssa elämä ei ole kuin ruusuilla tanssimista, ja välillä haluaisit luovuttaa ja turhaudut. Mutta et halua päästää irti, koska tiedät että olet löytänyt jotain ainutlaatuista. Sielunkumppanien välillä on villi, vapautumisen tunne. Tunne siitä, että et pysty elämään ilman toista. Jos annat itsellesi ajatuksen elämästä ilman häntä, valitset aina pysyä yhdessä. Sielunkumppanit rakastavat toistensa virheitä. Me kaikki haluamme oppia ja kehittyä. Elämä on luotu oppimiseen, ja mikä opettaisikaan meitä parhaiten kun toistemme virheet ja niiden anteeksiantaminen. Sielunkumppanien suhde on erittäin intensiivinen, ja välikohtauksilta ei vältytä. Toisten mielestä se on vain draamaa ja he eivät ymmärrä, että sielunkumppanit tulevat rakastamaan toisiansa aina vaikka välillä "rapatessa roiskuu". Sielunkumppanien sidettä ei katkaista riidoilla, sillä kumpikaan ei halua päästää toista menemään. Se tunne kun koko maailma on kahta ihmistä vastaan. Se tunne kun maailma ei halua että he ovat yhdessä. On se sitten aika, paikka, mikä vaan, niin välillä tuntuu kuin koko universumi ei haluaisi heidän olevan yhdessä. Tiedät että sielunkumppanisi tulee olemaan aina siellä, vaikka teidän vastaan tulisi mitä tahansa, tiedät että hän on siellä. Tätä ei pysty käsittämään ulkopuoliset ihmiset, vaan ainoastaan ne, jotka ovat toistensa sielunkumppaneita. Sielunkumppani ei välttämättä ole kuitenkaan se, jonka kanssa päädyt yhteen ja rakennat tulevaisuuden.

What is it then? It's that when the connection is so hard to describe. It's not always easy to live with a soulmate, sometimes you would like to give up and you get frustrated. But you don't want to give up, because you know you've found something unique. The connection between soulmates is wild, and emotional release feeling. The feeling that you can't live without another. If you give yourself a thought about life without her or him, you always choose to stay together. Soulmates loves each others' mistakes. We all want to learn and make progess. The life have been created of learning, and what would teach us best, than learning about our mistakes and being able to forgive them. The relation between soulmates is intensive, and you won't avoid conflicts. Some people might think that it's just drama, and they might not understand that soulmates will love each other always, no matter what, even sometimes it looks like 3rd World War. You can't cut the bond of soulmates with fights, because neither one of them don't want to let other go. That feeling when two people are against the whole world. The feeling, when the world doesn't want them to be together. You know, that your soulmate will always be there, even there would be other lovers, you know that he or she will always be there. The outsider won't ever understand this. The soulmate might not be the one with who you end up, and with who you create the future.

***

Mitä tulee sitten ajoitukseen? Miksi meistä välillä tuntuu että tapaamme oikeita ihmisiä väärään aikaan? Onko oikeaa ajoitusta? Vain jos ajattelemme niin. Voi olla, että on helpompaa ajatella että aika on väärä, kuin myöntää se, että ihan sama kuinka väärä aika tai paikka oli, kun tapaa sen oikean, on valmis antamaan aikaa, siitä vähäisestäkin ajasta, sille ihmiselle. Kun henkilö on oikea, ei ole muuta kuin oikeaa aikaa. Kaikki on meistä kiinni. Totuus on, että jos tapaamme henkilön väärään aikaan ja väärässä paikassa, ainoa totuus on, että emme oikeasti välitä edes viettää aikaa toisen henkilön kanssa tai antaa aikaa. Emme koskaan tapaa oikeita ihmisiä väärään aikaan, koska ne oikeat ihmiset ovat ajattomia. Ihmiset joita tapaamme väärään aikaan, ovat oikeasti vaan niitä vääriä ihmisiä. Oikeat ihmiset eivät saa sinua ajattelemaan haluatko vai etkö halua olla heidän kanssaan; silloin sinä vain tiedät sen. Kun henkilö on oikea, et murehedi että mahtuvatko he aikatauluusi vai eivät, koska he tulevat osaksi aikatauluasi. Tapaamasi oikea henkilö ei estä sinua tekemästä asioita mitä kerran halusit, tai eivät pakota sinua valitsemaan heidän yli. Oikeat ihmiset rohkaisevat sinua; saavat sinut tekemään asioita kovemmin, tekemään paremmin. He tuovat esiin uskomattomia piirteitäsi, ja sitä että haluaisit taistella kovemmin kuin koskaan. Koska kun joku on meille se oikea, me teemme heille aikaa tulla elämäämme. Ja tälläinen aika on aina oikea.

"Timing is a bitch, yes. But it’s only a bitch if we let it be."

And what comes for the timing? Why sometimes we feel that we meet wrong people at the wrong time? Is there right time? Only if we think so. It can be, that it would be easier to think that the time is wrong, than face the fact, that it doesn't matter how wrong or right the time is, because when you meet the right one, you're ready to make time, even the little time you have, for another person. When the person is right, there won't be anything else than time. Everything is up to us. The truth is, if we meet person in a wrong time and in a wrong place, the only truth is, that we don't care to spend our time with that person. We don't ever meet right people at the wrong time, because the right people are timeless. The people who we meet in a wrong time, are just wrong people. Because when someone is right for us, we make the time to let them into our lives. And that kind of timing is always right.

***

Ross & Rachel, ikuisesti. https://youtu.be/s47rP_Ovr3s

Olen itsekin ajatellut, kuinka väärä aika voikaan olla? Miksi tapasin tämän henkilön juuri tällä hetkellä, miksi olen valmis antamaan kaikkeni, ja yrittämään yhä uudestaan ja uudestaan. Mutta miksi hänelle aika ei ole oikea? Miksi hän ei edes yritä, koska ei voi tietää mitä se tuo tullessaan. Kun hän yrittää selittää (keksiä tekosyitä?), kuinka hänen elämänsä ei ole varmaa tällä hetkellä, ja hän ei halua minun kärsivän. Mitä tälläisessä tilanteessa pitäisi sitten tehdä? Horjun, ajatukseni horjuu, ajatus sielunkumppanista ja väärästä ajasta vain puistattaa. Miksi on niin vaikea päästää irti jostain, kun tietää että emme ole katsoneet kaikkia kortteja? Mitä jos en enää koe tälläisiä fiiliksiä, tunteita kenenkään toisen kanssa? Miksi ajatus satuttaa, että se henkilö ei tule olemaan koskaan kanssani, vaikka tiedämme molemmat että olemme toisille korvaamattomia. Olen käyttänyt energiaani ja omaa elämääni tähän jo liian kauan, ja silti vielä elän toivossa ja unelmassa siitä, että joku päivä.. Mutta nyt on ryhdistäydyttävä, on kannettava oma kortensa kekoon, ja päästettävä irti. Rakennettava toista, suurempaa kekoa. Elettävä omaa elämää, olematta haaveilematta ja kysymättä "mitä jos..". Ehkä tässä kaikessa on kyse siitä, että me hyväksymme sellaisen rakkauden, jonka kuvittelemme ansaitsevamme. Tänään päätän päästää irti.

“There is no such thing as timing if that person lives in your heart and mind.”
Shannon L. Alder

Ross & Rachel, forever. https://youtu.be/s47rP_Ovr3s

I've been thinking also, how wrong the timing can be? Why I met this person just this moment, why I am the one who is willing to give everything and try over and over again. But why he doesn't have time? Why he won't even try, because he can't know what it will give. When he tried to explain (make excuses?), how his life isn't sure right now and he doesn't want me to suffer. What I should do in this kind of moment? I falter, my thoughts are waving, thought about soulmate and about wrong timing is just make me shaver. Why it is so hard to let go of someone, when I know that we haven't been checking all the cards? What if I am not able to have these kind of feelings and emotions with someone? Why the thought about person hurts, who won't ever be with me even we both know that we are priceless to each other. I've been using my own energy too long for this, and yet, I still live in a dream and with faith, one day.. But now I have to stand up, live my life, create something. To create something bigger. It's time to live my life, without dreaming and questioning "what if..". Maybe it's all about that we accept the love, what we think we deserve. Today I choose to let go.

***

Ihanaa alkavaa viikkoa kaikille. Rakastakaa ja tulkaa rakastetuksi. Haleja!

Have a lovely start for the new week. Love, and become loved. Hugs!