The One with the Thoughts Part 1.

Viime aikoina päässäni on liikkunut paljon syvällisempiä ajatuksia yhteiskunnan painostuksesta, elämän tarkoituksesta sekä vapaudesta. Itsetutkiskelun ja pohdintojen jälkeen olen yrittänyt saada ajatuksiani paperille, mutta koska nämä aiheet ovat väistämättäkin niitä vaikeimmin sanoiksi puettuja, kirjoittaminen on tuottanut jopa tuskaa. Aihe on niin laaja, että en tiedä mistä aloittaa. Voi olla että tulen jatkossa kirjoittamaan näistä aiheista uudelleen, joten on varmaan pakko laittaa tekstit osiin, ja aloittaa yksinkertaisesti osalla 1. 

Lately in my mind have been deeper thoughts about pressure of the society, meaning of life and freedom. I've been trying to search my own answers, and ponder these topics, write them down. But as you know, these topics aren't the easiest and clearest ones, writing haven't been such easy thing to do. I just don't know where to start. It can be, that you will read about these topics in the future, so maybe easiest thing to do is to divite them in parts, and start from the part 1. 

 

“The life of a free person is an offense to those attached to appearances and rules.”  - Paulo Coelho

 

Ajatteletko olevasi vapaa? Mitä vapaus on? Vapaus on monia asioita, kuten yksilönvapaus toimia, tehdä ja sanoa mitä haluaa. Sananvapaus. Uskonnonvapaus. Meistä jokainen tietää ja tuntee olevansa vapaa. Mutta kun mennään syvemmälle, niin onko vapaus sitä, että opiskellaan, hankintaan ammatti vain siksi että jokainen on vuosisatojen ajan tehnyt niin? Onko se vapautta, että herätään klo 7:00 aamulla, mennään töihin, koska meidän on tehtävä töitä, että pysyisimme vapaina, ja saisimme rahaa vapauteemme? Uskon vahvasti, että tämä ei ole sitä vapautta, mistä kaikki puhuvat. Kun me synnymme, meille opetetaan mikä on oikein ja mikä väärin. Saamme elämällemme perusarvot ja -uskomukset. Elämme näiden uskomusten mukaan, koska niin on meille opetettu. Mutta jossain vaiheessa elämää, perusarvomme saattaa muuttua. Ihminen on vapaa muuttamaan omia uskomuksiaan, ja määrittämään itse oman todellisuutensa ja vapautensa. Olemme vapaita valitsemaan tämän kaiken itse. Mihin uskomme, mitä haluamme elämältä, ja mihin kohtaan asetamme vapautemme arvon. Olemalla vahvoja, olemme myös vapaita. Mutta mitä vahvuus sitten on? Sitä en ala kertomaan, jokainen tietää omalla kohdallaan mitä se tarkoittaa. Niinkuin huomaatte, kaikki koskettaa kaikkea. Ympäri mennään yhteen tullaan.

Do you believe to be free? What is freedom? Freedom is many things, like individual freedom, to do and say what you want. Freedom of expression, freedom of religion. Each of us knows and feels to be free. But when we go a little bit deeper, is freedom that we study, get a profession only because everyone has done that over the centuries? Is it freedom, that we wake up at 7am in the morning to go to work, because we have to work so we could be free, and we could earn money for our freedom. I believe that isn't the freedom we all are talking about. When we born we learn what is right and what is wrong. We receive some kind of intrinsic values and beliefs for our lives. We live by these beliefs, because that's what we have been taught. But some point of life our intrinsic values changes. We are free to choose all this. Where we believe, what we want from life and in which point we settle the value of our freedom. Being brave, we can be also free. But what is it to be brave? I won't tell you that, 'cause everyone knows with themselves what is it to be brave. And as you see, everything touches everything. Around we go together will be.

***

Olen myös huomannut, ja tiedän, että ihmiset jotka ovat ennakkoluulottomia, ovat myös vapaampia. He eivät teeskentele, tai välitä siitä että erottuvat joukosta ajatuksillaan tai elämäntyylillään. Ja tänä päivänä tämä on erittäin tärkeää, sillä maailma missä elämme, asettaa usein ulkoiset vaikutelmat etusijalle, ja saa meidät työntymään laatikoihin. Meillä kaikilla on oikeus elää kuten haluamme. Meillä on oikeus etsiä henkilökohtaista minää, vapautta sekä identiteettiä. Me kaikki pystymme siihen, mutta meidän on lakattava ajattelemasta yhteiskunnan painostusta, tai sitä mitä meidän pitäisi olla, koska sellaisia me olemme aina olleet. Tämä pätee ihan jokaiseen meistä, jokaisen erilaisuuteen, ulkonäköön, kokoon, uskomuksiin, ajattelutapaan. Kun me kuuntelemme sydäntämme, emme ole ainoastaan yhteiskunnasta ja sen painostuksesta riippumattomia, mutta myös emotionaalisesti vapaita. Vaikka meille on pienestä pitäen opetettu elämän perusarvot, se ei tarkoita että meille olisi ennaltamäärätty olemus, joka määrittäisi meidän moraalin, tavan tai ajattelun. Kukin meistä on vapaa itse valitsemaan arvonsa, ja asettamaan oman vapautensa etusijalle. 

I've also noticed, and I know, that people who are living without prejudice are as well more liberal and free. They don't pretend, or care that they stand out in a crowd with their thoughts or way of living. And nowadays this is very important because our world we are living is setting usually external appearance as a priority and pushes us into boxes. We all have the privilege to live as we want. We have privilege to search our personal identity and freedom. We all are able to do that, but we have to stop thinking about society's pressure, or what we should be, because we have always been like that. This applies to everyone, everyone's differency, aspect, size, beliefs, way of thinking. When we listen our hearts, we won't only be nonpartisan of society or its' pressure, but also we would be emotionally free. And even tho since we have been children, someone has been taught us the intrinsic values of the life, it doesn't mean that we would have been given predetermined appearance, which would define our way of thinking, our moral or habits. Each one of us is free to choose their own value and prioritize their own freedom. 

***

Tämä kaikki pätee myös naiseuteemme, olimme sitten miehiä tai naisia, me kaikki olemme kasvatattu perusarvoiltaan samalla tavalla. Tai ainakin meidät pitäisi kasvattaa. Tiedän että maailmassa ei ole olemassa maita kuten Suomi tai Islanti, tai muut Euroopan maat, jotka arvostavat naiseutta samalla tavalla kuin miehisyyttä. Siksi meidän pitäisikin lopettaa olemasta yhteiskunnan painostuksen alaisena, ja normalisoimasta alistavia asenteita ja odotuksia, jotka usein määräytyy vain siksi, että satuimme syntymään naisiksi. Olemme vapaita, sinä ja minä, nainen ja mies, Eeva ja Matti.

Kuvitellaan tilanne, jossa Matti sanoo Eevalle; "miksi sinä ajattelet noin monimutkaisesti?", ja Eeva vastaa tähän; "siksi kun olen nainen". Vaikka vastaus voisi (ja pitäisi) olla "koska minä osaan ja pystyn ajattelemaan asiat eri tavalla kuin sinä, koska olen nainen.". Älkää siis käyttäkö naisellisuuttanne haavoittuvaisuuden tai hyvän vaimon esikuvana, koska sellaista ei olekaan. Vaan ollaan kaikki, niin miehet kuin naisetkin, samalla tavalla vastuussa ja vapaita valinnoistamme. Tämä kaikki lähtee meidän asenteistamme. Kun osaamme arvostaa itseämme, meitäkin arvostetaan. Ollaan yhdessä hulluja ja vapaita, kuten kuka tahansa muu ihminen, oli se sitten nainen tai mies.

***

This all applies also to females and feminity, it doesn't matter if we are men or women, we have all raised with the same intrinsic values. Or at least we should have been raised. I know, that there isn't many countries in this world like Finland or Iceland, or other European countries, who respect feminity with the same values and way than masculinity. And that's why we should end up being under the pressure of the society, and stop normalizing repressive attitudes and expectations, which usually determined only because we just end up born to be females. We are all free, you and me, woman and man, Mary and James.

Let's imagine the situation, where James tells to Mary; "why you're thinking so complicated?", and Mary answers; "that's why, because I am a woman". Even thought the answer could (and should) be "because I can and I am able to think things differently, because I am woman". So don't use your feminity to give a picture for vulnerability, or picture of a good wife, because there isn't any. Let's all be, as men as women, in the same way responsible and free of our choices. This all leaves from our own attitudes. When we are able to respect ourselves, we also will be respected. Let's all be together crazy and free, as any other person, even it was woman or man. 

"The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion."
- Albert Camus

 

 

Mikäli joku on kiinnostunut aiheesta enemmän, suosittelen lukemaan ja tutustumaan seuraaviin henkilöihin ja heidän tuotantoonsa - Simone de Beauvoir, Albert CamusSøren Kierkegaard, Jean-Paul SartreFriedrich Nietzsche

Mukavaa starttia viikkoon, haleja!

***

If someone would be interested about these topics, I recommend to orient following persons and their production - Simone de Beauvoir, Albert Camus, Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche

Have a lovely start for your week, hugs!