The One with the Thoughts Part 2.

Me emme voi muuttaa menneisyyttämme, sillä se on osa meitä. Mutta menneisyydestä oppiminen ja irti päästäminen avaavat oven onnelliseen tulevaisuuteen. Silloin kun osaat päästää irti negatiivista menneisyyden muistoista, olet sujut itsesi kanssa ja löydät tasapainon sekä onnellisuuden. Meidän pitäisi opetella muistamaan että menneisyys on mennyttä, ja huominen tulee huomenna. Aika on nyt. Juuri tällä hetkellä. Miksi me murehdimme sellaisista asioista, joiden tapahtumisesta emme ole täysin varmoja? Miksi ajattelemme aina, että millaista elämämme pitäisi olla, emmekä että minkälaista elämämme on juuri nyt? Tällä hetkellä.

We can't change our past, it's part of us. But learning about the past and letting go of it opens doors to the happier future. When you're able to let go of the negative memories from the past, you're in quits with yourself, you will find balance and happiness. We all should learn to remember that the past is past, and tomorrow is tomorrow. Time is now. Exactly on this moment. Why we are worrying about those things, which we are not completely sure that will happen? Why we are always thinking what life should be, and not what the life is now? In this moment.

”Meidän tulisi käyttää menneisyyttä trampoliinina, ei sohvana.”

"We should use our past as a trampoline, not as a couch."

– Harold MacMillan –

Meistä jokainen on tehnyt virheitä, ja jokainen meistä katuu jotain tekemäänsä asiaa tai tekemättömäksi jättämää asiaa. Uppoudun itsekin välillä katumuksen tunteeseen, "olisi pitänyt tehdä niin tai näin", mutta samalla hetkellä, muista myös sen tosiasian, että mikä on tarkoitettu olevaksi, on tai tulee olemaan. Se, minkä pitää tapahtua, tulee tapahtumaan.

Everyone of us have done mistakes, and each one of us regret things they have done, or haven't done. Sometimes I bury myself with feeling of regret, "I should have done this or that", but at the very same moment, I also remember the fact, that what is meant to happen, will happen.

***

Yksi keino päästä pois pahasta olosta, ja menneisyydestä on sisäisen tasapainon löytäminen. Sen lisäksi että olen kovin malttamaton, olen myös erittäin herkästi innostuvaa sorttia. Ja innostuneisuudella on suuri merkitys tasapainon löytymiseen. Ilman innostusta, tai innostuksen lähteitä, emme pystyisi elämään muualla kuin pimennossa itseltä - ja toisiltamme. On tärkeää hoitaa itseään fyysisesti, mutta vielä tärkeämpää on henkisen puolen hoitaminen. Jos keho toimii virheettömästi, mutta pää tai sisin ei, se ei tuo kenellekään toivottua tasapainoa. Elämässä pitää olla myös intoa ja kiihkoa jotta voi tuntea itsensä kokonaiseksi ja tasapainoiseksi. Myöskään ilman tätä samaa innostuneisuutta, emme tule toteuttamaan unelmiamme. 

One good way to get bad feelings and the past away is finding your own inside balance. Moreover that I am very impatient, I also get excited very easily. And being excited about things has big importance for finding the balance. Without excitement, or sources of the excitement we wouldn't be able to live life with the full power. It's important to take care of yourself with physically, but even more important is to taking care of your mental side. If your body is working perfectly, but your head or inner-body doesn't, it won't bring you any balance. When you're able to be excited, you're able to feel yourself full and balanced. Without excitement we can't reach our dreams.

***

Sen lisäksi, että meidän tulee olla innostuneita, meidän on hyvä olla myös urheita. Yleensä ne ihmiset, jotka ovat urheita, ovat myös tasapainoisempia ja mentalisesti terveempiä. He taistelevat vaikeuksia vastaan ja niiden asioiden puolesta joita haluavat. Heitä ei pelota tai loukkaa ajatus siitä, kuinka mahdoton tehtävä onkaan. Ja tällöin jokainen käymämme taistelu tekee meistä henkisesti vahvemman. Vaikka olen vahva ja urhea, se ei tarkoita ettenkö olisi peloissani. Se ei tarkoita ettenkö ajattelisi "mutta minulle kävin näin aikaisemmin", mutta en anna pelkoni olla vahvempaa kuin innostukseni tai urheuteni. 

Moreover that we only would be excited, we also have to be brave. Usually people who are brave and courageous, are also more stabile and balanced. Those brave people are fighting against bad times, and fighting for those things they want to achieve. They are not scared or they don't fill their mind with the thought how impossible it is. And this is how every battle we had is making us stronger. Even I am brave and I have a lot of courage, it doesn't mean that I wouldn't be afraid. It doesn't mean that I won't think "but this happened to me in the past", I don't let the fear to be stronger than my excitement or my prowess.

Meillä on innostuneisuus ja urheus. Seuraava, tärkeä sekin, on optimismi. Opi näkemään asioiden hyvät puolet. Se voi olla erittäin, erittäin hankalaa, mutta kaikissa, jopa negatiivisissä tilanteissa on aina jotain hyvää. Jos epäonnistuit parisuhteessa, tai sinut jätettiin, ja kävitte suhteenne aikana Tukholmassa, tai pääsit Sveitsiin hänen luokseen (puhun nyt itsestäni), niin nehän ovat tosiaankin niitä positiivisiä asioita. Muista, että optimistilla on aina suunnitelma, pessimistillä tekosyy. Kaikki negatiivinen muuttuu ajansaatossa positiiviseksi, ja tällöin olet oppinut jättämään menneisyyden taaksesi ja olemaan taas tasapainoinen. 

So now we have excitement and prowess. Next one would be .. Optimism. Learn to see good sides of everything. It can be very, very difficult, but in every moment, even the most negative one has always something good. If you failed in a relationship, or you got cheated and your partner broke up with you, try to think good sides. When you were together and you travelled to Stockholm, or you visited Switzerland (I talk about myself now), these are already the good sides on the bad. Remember, optimistic person has always a plan, pessimist has only excuses. Every negative thing will change to be positive in the end, and this is when you've learn to leave your past behind you and be balanced again.

***

Me kaikki olemme varmasti kuulleet ja tiedämme, että kaikki lähtee lapsuudestamme. Jos emme saaneet vanhempiemme hyväksyntää, se edelleen piinaa meitä myös vanhemmalla iällä. Menneisyyden ei kuitenkaan pitäisi saada meitä pysähtymään, vaan päinvastoin, sen pitäisi saada meidät menemään täysillä eteenpäin, peloistamme huolimatta. On myös hyvinkin selvää, että elämämme on kuin taideteos. Tai kakku. Se täyttyy kerros kerrokselta, ja vain ja ainoastaan sinä voit luoda kakullesi kuorrutuksen tai kerrokset. Me kaikki olemme syntyneet, emme ainoastaan vapaiksi, mutta myös oman elämämme mestareiksi. 

We all have been hearing and we know, that all starts from our childhood. If we didn't get enough attention from our parents, it might torture us when we are older. The past should not stop us, vice versa, it should make us go forward with full speed, in spite of our fears. Pretty clear thing is, that our life is like a art. Or a cake. It fills up layer by layer, and only you can create the layers and frosting to your cake. We all are born to be, not only free, but also masters of our own life.

"Elämä on niin hyvä opettaja, että jos et ottanut ensimmäisestä kerrasta opiksesi, se selittää asian sinulle uudestaan.

"Life is so good teacher, if you don't learn from the first time, it will explain the thing for you again."

Pahin lopputulos tulee kuitenkin silloin, kun kiellämme menneisyytemme ja työnnämme sen sivuun. Tuskaa tuottavat tilanteet, parisuhteen loppuminen, läheisen kuolema, mitä tahansa se onkaan, anna sille aikaa. Meidän tulee tiedostaa ja huomioida myös negatiiviset tilanteet elämässämme. Ei ainoastaan lapsuuden rakkaudettomuus, mutta myös muut negatiiviset asiat ja niihin suhtautuminen voivat, ja tulevatkin olemaan esteenä onnellisuudellemme ja tuovat tyytymättömyyttä. Tämä tuo taas eteen sen, että asioiden läpi jättäminen estää elämistämme nykyhetkessä. Kuitenkaan koskaan ei ole liian myöhäistä, vaan jokaisen meistä pitäisi suorittaa menneisyyden "puhdistaminen" joskus, edes kerran elämämme aikana. Menneisyyden kanssa kamppailu on välillä väistämätön haaste, ja siksi minä olen päättänyt hyväksyä haasteen, katsoa menneisyyttäni silmiin, niin että se ei tule enää tielleni ja estä minua olemasta onnellinen.

The worse case will come, when we deny our past and push it behind. The things which brings you sadness, end of the relationship, death, whatever it is, give it time. We all have to be aware and pay attention also to the most negative situations in our life. Not only the unloving childhood, but also other negative things will be an obstacle for our own happiness and will bring us dissatisfaction. This will give to you also the fact, that leaving and pushing things away, will prevent us to live in a moment. What comes around goes around. Anyway, it's never too late, and each one of us should clean our past, sometimes, even once in a life. Fighting against the past is sometimes very inevitable challenge, and that's why I made the decision to accept the challenge, and look in th eyes of my own past, so it won't come to my way anymore, and prevent me to be happy.

***

Ihanaa keskellä olevaa viikkoa, eli keskiviikkoa! Haleja!

Lovely evening, hugs!

(Kuvat / Pics: Tumblr)